روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

 خواب

اگر توی خواب دیدید که دارید آب بر میدارید یا مشغول آب برداشتن هستید ادامه مقاله رو بخونید

تعبیر خواب آب برداشتن

 

تعبیر خواب آب برداشتن
 
لوک اویتنهاو می گوید :

آب برداشتن : خبر

 آب نشانگر بسیاری از تصاویر ، از اسطوره ها و رویاهاست

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دیدن آب در خواب خوب است و نشان روشنایی و صفاست

گرداوری : تعبیر خواب آکاایران

تبلیغات