روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب آب برداشتن - تعبیر خواب

تعبیر خواب آب برداشتن
آب برداشتن
 
لوک اویتنهاو می گوید :

آب برداشتن : خبر
 

 آب نشانگر بسیاری از تصاویر ، از اسطوره ها و رویاهاست

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دیدن آب در خواب خوب است و نشان روشنایی و صفاست

تعبیر خواب آب برداشتن گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات