روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب آب معدنی
 
 
اگر در خواب آب معدنی بنوشید ،

نشانة آن است که بخت یار شما خواهد شد . و فرصتهایی خوب و مساعد در زندگی به دست خواهید آورد . 
 

تبلیغات