روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

loading...

تعبیر خواب آب و هوا

ـ روی هم رفته ، دیدن آب و هوای محل و منطقه ای در خواب ، دلالت بر اتفاق های ناگوار برای بینندة خواب دارد .

 

2ـ اگر خواب ببینید در آب و هوای گرم تنفس می کنید ، نشانة آن است که به خاطر گناهی که مرتکب شده اید  رنح خواهید کشید .

3ـ اگر در خواب احساس کنید ، در هوایی سرد بسر می برید ، معنایش این است که در امور کار و روابط خانوادگی دجار اخلال و اختلاف خواهید شد .

4ـ اگر خواب ببینید تحت تأثیر رطو بت هوا قرار گرفته اید ، علامت آن است که خوش بینی شما نسبت به آینده درست نخواهد بو د ، و بدبختی به شما رو خواهد آورد .


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

اب و هوا

تبلیغات