روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب آب گوشت - تعبیر خواب

تعبیر خواب آب گوشت   

ـ دیدن آبگوشت در خواب ، نشانة صداقت وصمیمیت و حمایت دوستان است.

 

2ـ اگر فردی عاشق ، خواب آبگوشت ببیند، نشانة تعلق خاطری پایدار است.

3ـ اگر خواب ببیند، مشغول تهیة آبگوشت هستید، نشانة آن است که سرنوشت خود ودیگران را در دست می گیرید

  • اشتراک
  • گزارش تخلف
  • 0 محبوب

اخبار اکاایران