روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب آب گوشت   

ـ دیدن آبگوشت در خواب ، نشانة صداقت وصمیمیت و حمایت دوستان است.

 

2ـ اگر فردی عاشق ، خواب آبگوشت ببیند، نشانة تعلق خاطری پایدار است.

3ـ اگر خواب ببیند، مشغول تهیة آبگوشت هستید، نشانة آن است که سرنوشت خود ودیگران را در دست می گیرید


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تعبیر خواب آب گوشت نذری

تبلیغات