روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب آب گوشت - تعبیر خواب

تعبیر خواب آب گوشت   

ـ دیدن آبگوشت در خواب ، نشانة صداقت وصمیمیت و حمایت دوستان است.

 

2ـ اگر فردی عاشق ، خواب آبگوشت ببیند، نشانة تعلق خاطری پایدار است.

3ـ اگر خواب ببیند، مشغول تهیة آبگوشت هستید، نشانة آن است که سرنوشت خود ودیگران را در دست می گیرید

تعبیر خواب آب گوشت گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات