روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب آبکانه 

محمد بن سیرین گوید: خوردن آبکانه دلیل بر رنج و بیماری تن کند.

اگر بیند که آبکانه همی خورد، دلیل کند که به قدر آن وی بیماری بود.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که آبکانه بریخت یا از وی هیچ نخورد دلیل کند که از غم و اندو فرج یابد و اگر بیمار بود شفا یابد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:خوردن آبکانه بر پنچ وجه گفته اند: اول: بیماری، دوم: غم، سوم: خصومت، چهارم: حاجت، پنچم: ناسازگای با اهل و عیال

تبلیغات