روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب آبکانه - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب آبکانه ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب آبکانه 

محمد بن سیرین گوید: خوردن آبکانه دلیل بر رنج و بیماری تن کند.

اگر بیند که آبکانه همی خورد، دلیل کند که به قدر آن وی بیماری بود.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که آبکانه بریخت یا از وی هیچ نخورد دلیل کند که از غم و اندو فرج یابد و اگر بیمار بود شفا یابد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:خوردن آبکانه بر پنچ وجه گفته اند: اول: بیماری، دوم: غم، سوم: خصومت، چهارم: حاجت، پنچم: ناسازگای با اهل و عیال

تعبیر خواب آبکانه گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات