روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب آبگیر - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب آبگیر ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب آبگیر

لوک اویتنهاو می گوید :آبگیر : مراقب خودتان باشید

اگر بیند که آبکانه همی خورد، دلیل کند که به قدر آن وی بیماری بود.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که آبکانه بریخت یا از وی هیچ نخورد دلیل کند که از غم و اندو فرج یابد و اگر بیمار بود شفا یابد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:خوردن آبکانه بر پنچ وجه گفته اند: اول: بیماری، دوم: غم، سوم: خصومت، چهارم: حاجت، پنچم: ناسازگای با اهل و عیال

تعبیر خواب آبگیر گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات