روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب آتش پرست - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب آتش پرست ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> تش پرست <br />strong>span>ضرت انیال وید: گر ه تش ا ی پرستید سجده ی رد، لیل ه پادشاه ستمگر ا سجده ند ه دمت و شغول ود.p> <pگر یند ه تنور ا تش ا راغ ا سجده ی رد، لیل ه ه دمت زنان می شغول ود. گر یند ه تش ا وسه می اد ی پرستید، لیل ود ه صاحب بر پادشاه ود. گر یند ه ر یان تش ی غلتید، لیل ه رای پادشاه ه وع غبت ازرگانی ند، لیکن عاقبت ارش ر طر ود، اصه ه ز تش ر تن و سیب سد. گر ز تش ه و سیبی رسد، لیل ند ر سالت سلامت فس معیت ا وزگار و ز پادشاه قت. گر یند ه ر یان تش فت، لیل ند ه ه در ن ز پادشاه نفعت ابد. گر یند ه تش ز وی امه ا ز ست و وشنایی ی اد، نانکه لق ز ور و تحیر ودند، لیل ود ه ر شمن فر ابد، راد و هانی اصل ود..گر سی ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یند ه تش ی پرستید، لیل ند ه ازدار عوانی ند، ن تش ه ی پرستید، گر رشکل خگری ود، غرض و ز ین مع ردن ال ود، ال رام سیار اصل ند.p>

اخبار اکاایران

تبلیغات