روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب آتش فشان - تعبیر خواب

تعبیر خواب آتش فشان
دیدن آتشفشان در خواب ، نشانةآن است که با کسانی مخالفت می کنید

که شهرت شما را به عنوان شهروندی درستکار و خوش برخورد ، زیر سؤال می برند .

تعبیر خواب آتش فشان گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات