روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب آتشکده - تعبیر خواب

تعبیر خواب آتشکده 

محمدبن سیرین گوید: آتشکده به خواب ، جایگاه مکرره بود.

 

ابراهیم کرمانی گوید: آتشکده جایگاه مردم احمق و خالی بود. اگر بیند که در آتشکده رفت و از آنجا چیزی به وی رسید، دلیل کند که آن مقدار مذلت و خواری به وی رسد، لیکن از بدی برهد و سرانجام پشیمانی خورد.

تعبیر خواب آتشکده گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات