روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب آخور
دیدن آخور در خواب ، علامت آن است که نتایج کارها شما را نگران و مشوش خواهد ساخت .


 

آدرس را روی پاکت نوشتن : شما خبرهای جالبی خواهید شنید
بدنبال یک آدرس رفتن : بزرگ شدن خانواده و یا جمع دوستان
به دنبال یک آدرس گشتن : اتلاف وقت

تبلیغات