روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب آرام - تعبیر خواب

تعبیر خواب آرام  

ـ دیدن دریایی آرام در خواب و نشانة پایان نومیدی است .

 

2ـ اگر خواب ببینید از دیدن دریایی آرام احساس آرامش می کنید ، نشانة آن است که زندگی طولانی و پر ثمری در پیش رو خواهید داشت .

تعبیر خواب آرام گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
تبلیغات