روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب آستین - تعبیر خواب

تعبیر خواب آستین
لوک اویتنهاو میگوید : بلند : افتخار کوتاه : ضرر گشاد : خشم

 شد. 2ـ دیدن خواب رفاه و ثروت برای زنان ، نشانة آن است که به لذتهای فریبنده و ناپایدار دست خواهند یافت ، این خواب هشداری است برای زنان تا به جستجوی عشقی حقیقی در زندگی خود باشند.

تعبیر خواب آستین گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات