روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب آسیا - تعبیر خواب

تعبیر خواب آسیا 

لوک اویتنهاو میگوید :

آسیا : سفر

 شد. 2ـ دیدن خواب رفاه و ثروت برای زنان ، نشانة آن است که به لذتهای فریبنده و ناپایدار دست خواهند یافت ، این خواب هشداری است برای زنان تا به جستجوی عشقی حقیقی در زندگی خود باشند.

تعبیر خواب آسیا گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات