روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب آسیا - تعبیر خواب

تعبیر خواب آسیا 

لوک اویتنهاو میگوید :

آسیا : سفر

 شد. 2ـ دیدن خواب رفاه و ثروت برای زنان ، نشانة آن است که به لذتهای فریبنده و ناپایدار دست خواهند یافت ، این خواب هشداری است برای زنان تا به جستجوی عشقی حقیقی در زندگی خود باشند.

  • اشتراک
  • گزارش تخلف
  • 0 محبوب

اخبار اکاایران