روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب آسیب 

ـ اگر خواب ببینید آسیبیبه شما وارد آمده است ، دلالت بر آن دارد که گرفتاری، شما را تهدید میکند.

 

اگر خواب ببینید در مقابل ضربهایکه به شما میخورد از خود دفاع میکنید ، نشانة به دست آوردن پست و مقامیبالاتر در شغل است.

تبلیغات