روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب آشغال

دیدن آشغال و زباله در خواب ، نشانة ادارة نامطلوب امور زندگیاست.

2ـ اگر زنیخواب ببینید آشپزخانه اش تمیز و مرتب است ، علامت آن است که اقبال به او رو خواهد کرد.

تبلیغات