روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب آشیانه - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب آشیانه ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب آشیانه

لوک اویتنهاو می گوید :

دیدن آن : عاشق شدن
درست کردن آن : عروسی
آشیانه خالی : ضرر؛ غیبت طولانی

1ـ دیدن آشیانة پرندگان در خواب ، نشانة آن است که به کاری سودآور علاقمند خواهید شد.

 

اگر زنی چنین خواب ی ببیند ، علامت آن است که به منزلی دیگر نقل مکان خواهد کرد.

2ـ دیدن آشیانة خالی در خواب ، نشانة آن است که از جدایی با دوستی غمگین خواهید شد.

3ـ اگر خواب ببینید در آشیانه ای پرندگانی نشسته اند ، نشانة آن است که به زندگی خانوادگی علاقمند خواهید شد. و فرزندانی شادمان و مطیع خواهید داشت.

4ـ دیدن دیدن آشیانه ای مملو از تخمهای شکستة پرندگان ، نشانةآن است که در زندگی به شکست و نومیدی دچار خواهید شد.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب آشیانه شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

لانه سازی یاکریم در خانه , ماهی آشیانه ساز

تعبیر خواب آشیانه گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات