روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب آشیانه - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب آشیانه ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب آشیانه

لوک اویتنهاو می گوید :

دیدن آن : عاشق شدن
درست کردن آن : عروسی
آشیانه خالی : ضرر؛ غیبت طولانی

1ـ دیدن آشیانة پرندگان در خواب ، نشانة آن است که به کاری سودآور علاقمند خواهید شد.

 

اگر زنی چنین خواب ی ببیند ، علامت آن است که به منزلی دیگر نقل مکان خواهد کرد.

2ـ دیدن آشیانة خالی در خواب ، نشانة آن است که از جدایی با دوستی غمگین خواهید شد.

3ـ اگر خواب ببینید در آشیانه ای پرندگانی نشسته اند ، نشانة آن است که به زندگی خانوادگی علاقمند خواهید شد. و فرزندانی شادمان و مطیع خواهید داشت.

4ـ دیدن دیدن آشیانه ای مملو از تخمهای شکستة پرندگان ، نشانةآن است که در زندگی به شکست و نومیدی دچار خواهید شد.

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات