روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب آفتاب گردان

محمد بن سیرین گوید: توضیح در باب اینکه گل مورد نظر این سیرین آفتابگردان باشد چندان مطمئن نیستیم اما دلیل اینکه همیشه گلها و میوه هایزرد را به بیماریتعبیر کرده است ، احتمال میدهیم این مورد نیز که به ، اردکون ، آمده است ، همان

گل آفتابگردان باشد که به همان تعبیر در موقع خواب دیدن رنج و بیماریاست

1ـ دیدن دستة گل آفتاب گردان در خواب ، نشانة اندوه است.

2ـ اگر خواب ببینید در مزرعه ایاز گلهایآفتابگردان راه میروید و آفتاب میتابد و پرندگان آواز میخوانند ، نشانة آن است که شادمانیو سلامت دست در دست هم میدهند تا شما را سعادتمند کنند.

3ـ اگر گلهایآفتاب گردان را در فصلیببینید که این گلها در آن فصل رشد نمیکنند ، علامت آن است که شر و بدیگریبان شما را میگیرد.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

افتابگردان تستا , گل افتابگردان , افتاب گردان

تبلیغات