روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

loading...

تعبیر خواب اگهی درگذشت

ـ اگر خواب ببینید مشغول نوشتن آگهی فوت هستید ، نشانة آن است که وظایف دشواری بر شانة شما گذاشته خواهدشد.

 

 اگر خواب ببینید مشغول خواندن آگهی درگذشت کسی هستید ، علامت آن است که بزودی از شنیدن خبری پریشان خواهید شد.

تبلیغات