روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب آل عمران - تعبیر خواب

تعبیر خواب آل عمران
محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره آل عمران می خواند، دلیل که از همه بدی ها پاک شود و نزد خلق ستوده شود.

ابراهیم کرمانی گوید: عاقبتش نیکو شود و در عقبی نجات یابد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دینش قوی گردد

تعبیر خواب آل عمران گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات