روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب آلات موسیقی  

ـ دیدن آلات موسیقی در خواب ، نشانة دست یافتن به لذت موردنظر است.

 

2ـ دیدن آلات شکسته و مستعمل موسیقی در خواب ، علامت آن است که دوستانِ ناسازگار به زندگی شما آسیب خواهند رساند.

3ـ اگر دختری خواب آلات شکسته و مستعمل موسیقی را ببیند ، نشانة آن است که نیرو و توانایی به دست خواهد آورد و زندگی را به شکل دلخواه تغییر خواهد داد.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

قبل از خواب موسیقی

تبلیغات