روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب آلات موسیقی - تعبیر خواب

تعبیر خواب آلات موسیقی  

ـ دیدن آلات موسیقی در خواب ، نشانة دست یافتن به لذت موردنظر است.

 

2ـ دیدن آلات شکسته و مستعمل موسیقی در خواب ، علامت آن است که دوستانِ ناسازگار به زندگی شما آسیب خواهند رساند.

3ـ اگر دختری خواب آلات شکسته و مستعمل موسیقی را ببیند ، نشانة آن است که نیرو و توانایی به دست خواهد آورد و زندگی را به شکل دلخواه تغییر خواهد داد.

تعبیر خواب آلات موسیقی گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات