روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب آلبوم عکس - تعبیر خواب

تعبیر خواب آلبوم عکس  

ـ دیدن آلبوم عکس در خواب ، نشانة خوشبختی و یافتن دوستانی صمیمی است.

 

 اگر زنی جوان خواب ببیند ، مشغول تماشای عکسهای آلبوم است ، نشانة آن است که به زودی همسری دلخواه خواهد یافت.

  • اشتراک
  • گزارش تخلف
  • 0 محبوب

اخبار اکاایران