روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب آهنگر - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب آهنگر ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> هنگرstrong>span>p> <p>وسف بی علیه لسلام وید:p> <p>یدن هنگران ز سلطان وزی ابدp> <p>یدن هنگر ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ، شانة ین ست ه ه زودی سئولیتهایی سنگین ر وش ما ذاشته واهد دp> <pp> <p>. براهیم رمانی وید: ر هن سی ه <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یند ه ن ه سبب صلاح ارد، ز نسوب پادشاه ود. گر یند ه هن ز سنگ یرون ی ورد، لیل ند و ا سختی پیش ید.p> <p>ابر غربی وید: گر سی ه <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یند ه هنگری ی رد ه هل ن ار د، لیل ه و ا ا سی صومت فتد گر هنگر ود، لیل ست ه ر یر نفعت عضی ز عبران فته ند: هنگر ه تاویل، پادشاه زرگ ود ادگر.p> <p>حمد ن سیرین وید: یدن هنگر ه <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>aون ازگردد گر یند ه هن ا س می داخت، لیل ند ه ین س ردمان غیبت ند زشتی وید.p> <p>ضرت مام عفر صادق رماید: ر یز ه ز هن ه <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یند، ه ز سوزن ود، نهم نفعت وه لایت توانائی فر افتن ر شمن ود.p> <p>وسف بی علیه لسلام وید:p> <p>یدن هن مس وی رزیروغیران تعلق ه نفعت نیا اردp> <p>یدن هن وت فر ودp>
تجاوز ناجوانمردانه سه پسر به زور چاقو_ دختری با ظاهر آشفته به پلیس پناه برد

اخبار اکاایران

تبلیغات