روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب آیة الکرسی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب آیة الکرسی

اگر بیند آیة الکرسی (آیه 255 سوره بقره) را خواند، دلیل که از آفت ها ایمن شود و کارش بالا گیرد.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر درویش بود. توانگر شود و اگر بیمار بود، شفا یابد. اگر غمگین است شادمان شود، اگر بنده بود آزاد گردد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: خدواند جاه و رفعت شود.

 

. ابراهیم کرمانی گوید: هر آهن کسی به خواب بیند که آن به سبب صلاح دارد، از منسوب پادشاه بود. و اگر بیند که آهن از سنگ بیرون می آورد، دلیل کند ه او را سختی پیش آید.

جابر مغربی گوید: اگر کسی به خواب بیند که آهنگری می کرد و نه اهل آن کار بد، دلیل که او را با کسی خصومت افتد و اگر آهنگر بود، دلیل است که بر خیر و منفعت و بعضی از معبران گفته اند: آهنگر به تاویل، پادشاه بزرگ بود و دادگر.

محمد بن سیرین گوید: دیدن آهنگر به خواب ، چون بازگردد و اگر بیند که اهن یا مس همی گداخت، دلیل کند که این کس مردمان غیبت کند و زشتی گوید.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: هر چیز که از آهن به خواب بیند، که از سوزن بود، آنهم منفعت و قوه و ولایت و توانائی و ظفر یافتن بر دشمن بود.

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن آهن ومس و روی و ارزیروغیران تعلق به منفعت دنیا دارد

دیدن آهن قوت ظفر بود


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب آیة الکرسی شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تعبیر گردنبندی که سوره ونیکاد روش حک شده , آیت الکرسی در کدام سوره قرار دارد , ایه الکرسی در کدام سوره است , آیه الکرسی در کدام سوره است , خواندن آیت الکرسی در خواب , آیه آیت الکرسی در بقره , تعبیر خواب آیت الکرسی , تعبیر خواب ایت الکرسی , آیت الکرسی میخوانم , تصاویر آیت الکرسی , تلاوت آیت الکرسی , تفسير آية الكرسي , تفسیر ایت الکرسی , سوره آیه الکرسی , دعای آیت الکرسی , سوره ایت الکرسی , ایه الکرسی کامل , سوره آیت الکرسی , دعای ایت الکرسی , آیة‌ الکرسی‌ , ایته الکرسی , ایات الکرسی , آیات الکرسی , آیته الکرسی , آین الکرسی , آیه الکرسی , ايت الكرسي , آية الکرسی , اية الكرسي , آيه الکرسي , ایه الکرسی , ایت اکرسی , آیه کرسی , ایه کرسی

تعبیر خواب آیة الکرسی گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
تبلیغات