Notice: Undefined index: sc in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/sleep/loader.php on line 239

Notice: Undefined index: ss in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/sleep/loader.php on line 239

Notice: Undefined index: - in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/sleep/loader.php on line 239

Notice: Undefined index: id in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/sleep/loader.php on line 239

روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

روبوسي كردن با مرده در خواب

 

دیدن بوسیدن مرده و یا روبوسی با آن تعبیری همراه با خیر و برکت دارد. با تعابیر معبران اسلامی و کهن درباره روبوسی مرده همراه ما باشید.
 

تعبیر خواب روبوسی

مطیعی تهرانی: وقتی کسی را می‌بوسیم می‌خواهیم محبت خود را در حد اعلا به آن شخص نشان بدهیم و ثابت کنیم. در خواب نیز از این حد فراتر نمی‌رویم. چنانچه در خواب ببینیم کسی را می‌بوسیم موردی پیش می‌آید که حسن نیت خود را نسبت به او ثابت کنیم و اگر آن که می‌بوسیم نا شناس باشد نفعی از ما به او می‌رسد.
 

تعبیر خواب روبوسی با مرده

جابر مغربی: اگر دید مرده را به شهوت بوسه داد، دلیل که زن خواهد و به مرادها برسد.
 
امام صادق (ع): اگر در خواب ببیند که مرده ای را با شهوت بوسید، زن می‌گیرد و به مرادش می‌رسد.
 
ابراهیم کرمانی گوید:
  • اگر بیند مرده‌ای را از روی شهوت می‌بوسید نشانه آن است که خیری از طرف مرده به او خواهد رسید.
  • اگر بیند مرده وی را بوسه می‌داد، دلیل که از مال یا از علم آن مرده چیزی به وی رسد.

Notice: Undefined index: creat_by in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/sleep/includes/modules.php on line 94

Notice: Undefined index: seotitle in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/sleep/includes/modules.php on line 95

Notice: Undefined index: creat_by in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/sleep/modulesx/mod_c6.php on line 2
تبلیغات