روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب عورت - تعبیر خواب

تعبیر خواب عورت


اگر به خواب بیند که عورت او ظاهر شد، چنانکه مردم می دیدند، دلیل که راز او ظاهر شود. اگر بیند عورت خود را بپوشاند، دلیل که راز او پوشیده شود. اگر بیند عورت او برهنه بود و زود بپوشید چنانکه کسی ندید، دلیل که اگر بیمار است شفا یابد. اگروام دارد بگذارد. اگر در ترسی بود ایمن شود.

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات