روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب رینگ - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب رینگ ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ینگstrong>span><br /><br />ینگ شان ستحکام ست ر مور اری زندگی یننده <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a>. نانچه بینید ودرویی ارید ه ینگ و سالم ارد شان ن ست ه ار ما ر دار رستی رار واهد رفت پیشرفت ی نید گر ینگ کسته ود <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> لاف ن ستp> <p>حمدبن سیرین وید: وغن ر<a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>aال عمت ود عضی زمعبران ویند ه وغن ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یراث ست. گر یند وغن او اشت ا سی دو خشید ز ن می ورد، لیل ه م ال ابد م یراث وغن نبه وغن نجد وغن زیتون ین ا مله، لیل ه علم کمت انش ابد وغن نفشه نفعت اشد ز ردی هقان وغن یری وغن زیتون نفعت ود ز ردی عرب وغن رگس نفعت ود ز ردی وستائی وغن سطین وغن سط نفعت ست ز ومیان. گر یند مه تن ی ه وغن لوده شته ود، لیل ه یمار ود. گر یند وغن ر سر ی الید، لیل ند ر زینت رایش نیا. گر وغن وشبوی ید ون وغن ل وغن اسمین نفشه ن ه ه ین اند، لیل ند ر زینت رایش نیا، زیرا ه مله وغن ا وش ود ر تاویل نائی یکو ود. گر یند ن وغن اخوش ندیده ود، لیل ه ردمان و زشتی ویند. براهیم رمانی وید: وغن زیت ال عمت اشد. گر یند وغن ی ندازه ر سر ی الید، نانکه وغن ز سر و ی کید، لیل ر ندوه صیبت ند. گر یند سی وغن ر سر ی ی الید، ن ه وغن ی الید، ز هر اری ا ی کر یله سازد. ابرمغربی وید: وغن ا وردن ر ود الیدن مله رایش ست، کن گر ی ندازه ود غم ندوه ست. گر یند وغن ر سینه ود ی الید، لیل ه سوگند ه روغ ورد. سماعیل ن شعث وید: وغن ا ه تاویل غم ندوه ود گر وغن زیت ه ه وردن ن ال ود ر الیدن د ود. گر یند تن ویش ا ه وغن زیت الید، لیل ه سوگند ورد ه روغ ول لاف ند. گر امه ویش ه وغن لوده یند، لیل ه ندوهگین ود. ضرت مام عفر صادق رماید: وغن وش ه <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یدن، لیل ر ش جه ست. ول: زن وب وی. وم: نیزک ا مال. سوم: نای یکو. هارم: نفعت. پنجم: سخنهای وش. شم: بعهای یک. وغن ندیده، لیل ر سه جه ست. ول: زن. وم: رد اسق. سوم: سخنهای زشت ه نکار. دان ه وغن یر ر<a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> اری هند سی ود ه ا ی یامیزد.p>

اخبار اکاایران

تبلیغات