روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب رودخانه - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب رودخانه ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ودخانهstrong>span><br /><br />فس ود جود رم ست تعلق ود نتساب رامت ا یان ی ند. ب تنی ر ودخانه نتفاع هره ری ست ز ال عمت عزت زرگی لی غرق دن ر ب غوطه وردن وب یست ه مله عبران ن ا رگ تعبیر رده ند. گر ودخانه ی بینید ه ب صاف وشن ارد ر ینده ا ردی ریم زرگوار رخورد واهید رد ز و عمت واهید افت مایت واهید دو گر ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یدید ودخانه ی ر زمین ما ریان ارد ر عالم <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> حساس ردید ه ن نطقه ه ما تعلق ارد ن در ان عزت ی ابید ه ه رامت عروف ی وید. لی گر ودخانه ی یدید ه آب گل آلود در اشت غمگین ندوهناک ی وید. ودخانه ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یدن ا ب در وب یست زیرا عمات سیاری ست ه گر ز ریق رست ورد ستفاده رار دهیم ز بال یزی رای ا می ورد. گر ر ب صاف ودخانه غسل نید عنی سر تن شویید م هره ند ی وید م ز غم نج راغت ی ابید. گر ودخانه اهیان سیار اشته اشد هتر ست لی یدن بزیان دشکل شمئز ننده ثل رچنگ ر ب وب یست.p> <p> گر یند ه وده را رفت ا سی ه ی اد خورد، لیل ه ز ویشان یر نفعت ابد اشد ه یشان ز ی رف سعادت ابند. گر وده ای ی ز رون پیدا د، لیل ه رزندی ز ویشان و هتر ود. گر یند وده سی ا یخرد، لیل ه ه در ن زمال سی ه هان رده ود صیب ابد. براهیم رمانی وید: شکار دن وده ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>aال هان رده ود ه شکار ردد، ا لایتی ابد ه ه ی سد. گر ود ر لایتی اشد، ر در ن ال ابد. ابر غربی وید: گربیند وده ای ی ز هانش یرون مد، لیل ر رگ رزندان و ود. گر یند ه وده سی ز هنش یرون مد، لیل ه ر در ن ال ه هان رده ود خورد. ضرت مام عفر صادق رماید: یدن وده ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ر ش جه ست. ول: ال رام. وم: فقت. سوم: سخنهای اخوش. هارم: رزند. پنجم: زندگانی. شم: ارکرد وش.p>
تبلیغات