روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب دیو - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب دیو ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یوstrong>span><br /><br />یو فس پلید ست ه ال ودمان ه خصیت هفته ثیف یگران ه اه هره شان ی هد تنه شوب ی فریند. ه زبان یگر یو خصیت وم ضاعف است. فس ماره است ه اه نترل ی نیم اه عنان ن ز ستمان یرون ی ود. گر یدیم ه یو وشحال ست ی ندد ه ساد تباهی یل ی نیم گر یو غمگین ود ارهای یر وب نجام ی هیم. گر یو ا ا رفت تسلیم وای فس ی ویم گر یو ر تعقیب ا ود سوسه ی ویم. گر ر یو سوار دیم ا غلبه ردیم ه صلاح ی راییم.p> <p>حمدبن سیرین وید: یو ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ین شمنی زرگ ست کار ریفته. گر سی یند ه یو و ا نبال رد، لیل ه توبه اید ردن ز ارهای اصواب تا شمنان صد و کنند ر ی فر یابند. گر یند ه ا یو نگ رد ر ی غلبه رد، لیل ه ین و رست وی ست. براهیم رمانی وید: گر سی یو ا رم ادمان یند، لیل ه ه ساد ید ه و هوت شغول ود. گر یو ا غمگین یند، لیل ه ه صلاح عبادت شغول ود. گر یند ه یو امه ز تن رکشید، لیل ه گر عامل ود ز عمل عزول ود. گر هقان <br />ود، ی امحنت سد. گر یند ه یوان و ا سیری ردند، لیل ه ه سوائی شهور ود. گر یند ه ا یو صحبت رد، لیل ه ناهی زرگ ز ی صادر ود. گر یند ه ا یوان سخن فت، لیل ست ا شمن هل صلاح کی ود یزد تعالی راد یشان دهد. سماعیل ن شعث وید: گر یند ه ا یو عام راب یخورد، لیل ود ه ر ساد راید طاوعت یو ند. گر ه لاف ین یند، لیل ست ه ر اه صلاح یر ید تابع ین ود. گر یند یو ا گرفت ا یو ر کم و د، لیل ه ه ساد شغول ود. ضرت مام عفر صادق رماید: یدن یو ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ر ش جه ست. ول: یار شمن. وم: ساد ین. سوم: هوت وای فس. هارم: ز اعت ور ودن. پنجم: ز هل صلاح وری ستن. شم: وردن یزی رام.p>

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات