روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

loading...

تعبیر خواب دندان - تعبیر خواب افتادن دندان - تعبیر خواب شکستن دندان

در جائی دیگر نوشته ام که دندان ها افراد خانواده ما هستند. معبران سنتی اعتقاد داشتند که دندان های فک بالا مردان خانواده هستند و دندان های فک زیرین زنان.اما نسبت دادن نرینگی و مادینگی به دندان ها درست نیست چرا که هیچ دلیلی وجود ندارد که ثابت کند که دندان های بالا نر هستند و دندان های فک پائین ماده. دندان ها ازاعضا حساس بدن ما هستند و ارزش و استحکام شان در دهان معرف ارزش و استحکامی است که افراد نزد ما دارند. این درست تر می تواند باشد تا آن ها را نر و ماده بدانیم. به نظر من دندان های کرسی همسر و پدر و مادر هستند و دندان های جلو فرزندان. دندان های پیشین زینت چهره به حساب می آیند و فرزندان نیز زیب و زینت زندگی ما محسوب می گردند. اگر بیننده خواب ببیند که دندانش کف دست یا روی زمین افتاده دو حالت دارد: اگر دندان با خاک کثیف و آلوده نشد و مفقود نگردیده باشد یکی از خویشانش بیمار می شود یا آسیبی به او وارد می آید ولی اگر در خاک آلوده و یا مفقود شده او می میرد. با توجه به این که آن دندان کدام است. گفتم که دندان های کرسی همسر و پدر و مادر هستند و دندان های پیشین فرزندان و خواهران و برادران. اگر بیننده خواب ببیند که دندانش را کرم خورده و درد می کند گرفتار دشمنی شود. اگر فقط درد دندان داشت گرفتار قرض و بدهی می شود و وامدار می گردد. اگر بیننده خواب ببیند که دندان هایش سفید و براق است زندگی خانوادگی رونق و جلا می یابد و حادثه ای خوب برای او و خانواده اش اتفاق می افتد. اگر ببیند که دندانهایش کثیف و زشت است غمی به آن ها می رسد که جنبه خانوادگی دارد. اگر بیننده خواب ببیند که همه دندان هایش کثیف است یا حداقل عادی است یا یکی از دندان ها زیاد سفید و براق شده شخصی که دندان به او انتصاب می یابد شاخص می شود و ممتاز می گردد و اگر دندان کرسی شما درد می کرد و متورم و آماسیده شده بود با همسرتان اختلاف پیدا می کنید و اگر آن را کشیدید و به دست خود یا پزشک بیرون آوردید از همسرتان جدا می شوید. برای زن نیز همین تعبیر هست یعنی اگر دندان کرسی خود را بکشد از شوهرش جدا می شود.

حضرت دانیال گوید: دندان به خواب اهل بیت صاحب خواب است و دندانهای بالا دلالت کند بر نرینه و دندان زیرین، دلالت کند بر مادینه و دندان پیشین دلالت بر فرزندان و خواهران و برادران کند یا بر مادر و پدر است و دندانهائی که بر جنب آن باشند، دلیل بر عم و فرزندان و عمان کند و دندانهائی که بر جنبِ دندانهای دیگر است که آن را ثنایا خوانند، دلیل بر مهتر و بزرگ خاندان کند و دندانهای دیگر، دلیل بر خالان و فرزندان خال کند و دندانهای پسین، دلیل بر کسی کند که از خویشانِ دور باشد و بعضی از معبران گویند: دندانهای پیشین
و آن چه از جانب دست است، دلیل بر پدر و مادر کند. اگر بیند دندان پیشین او می جنبید، دلیل که از این جماعت که وصف کردیم یکی بیمار شود. محمدبن سیرین گوید: اگر بیند دندان پیشین او بر کف دستش افتاد یا بر کنار یا بر زمین افتاد و به خاک آلوده نگردید، دلیل که او فرزندی یا خواهری یا برادری آید، اگر بیند دندان پیشین او بر زمین افتاد و در میان خاک ضایع گردید، دلیل که از این جماعت یکی هلاک شود، یا جدا شود، چنانکه هیچکس از وی نشان ندهد. اگر بیند بعضی از دندان بشکست یا ضایع شد، دلیل که به یکی از ایشان بلا و آفتی رسد. اگر بیند دندان پیشین او کوفته شد، دلیل که او را با چنان کسان خصومت افتد. اگر بیند یکی از دندان پیشین او کنده شد، دلیل که یکی از این جماعت را سخنی زشت گوید و از وی مفارقت جوید. اگر بیند دندانهای پیشین او زیاده شد یا خوب و پاکیزه شد، دلیل که یکی از کسان را خیر و خرمی و زیادی رفعت و منزلت است. اگر بیند در جنب دندان پیشین او دندان زیرین است، دلیل که او دختری آید. اگر بیند جمله دندانهایش بر دندانهای دیگر، چون تاویل دندانهای پیشین باید کرد و هر دندانی که تعلق بدان کس دارد. اگر بیند دندانهای او از آبگینه بود یا از سیم یا از سفال و مانندآن، دلیل که اجل او نزدیک آمده باشد. اگر بیند که از دل او دندان رسته است، دلیل که زود هلاک شود و بعضی از معبران گویند: افتادن دندان، گذاردن وام است و بعضی گویند، دلیل که زود هلاک شود و بعضی گویند، دلیل بر جنگ و خصومت است. ابراهیم کرمانی گوید: دندان بالا در مقابل چشم است، دلیل بر نرینه کند و دندان زیرین در مقابل پیشانی است، دلیل بر مادینه کند. اگر بیند دندانهایش جمله در کنارش افتاد، پس جمله را در کف خود گرفت، دلیل که خویشان خود را جمع کند و نگذارد که از او جدا گردند. اگر بیند از دندانهای او بوی خوش می آمد، دلیل که خویشان بر وی ثنا گویند. اگر به خلاف این بیند، دلیل که خویشان بر وی غیبت کنند. اگر بیند دندانش درد می کرد و برکند، دلیل که مال یابد. اگر بیند دندان او سیاه شد، او را غم و اندوه رسد. اگر بیند که دندانهایش افتاده بود و در کهنه بست، دلیل که او راعمری دراز است، چنانکه همه تبارِ خویش را در گور کند. جابر مغربی گوید: اگر بیند که دندانش درد می کرد و در دست فرا گرفت، دلیل که منفعت یابد و منفعت از سی درم کمتر نباشد و زیاده از صد درم نباشد، به دست چپ گرفتن آن منفعت کم از سیصد درم نبوده و زیاده از ده هزار درم نباشد. اگر به هر دو دست گرفت، دلیل که مال فراوان یابد. اگر بیند که از دهان دندانی خون آلود فرا گرفت، دلیل که منفعت را از آن کس است که آن دندان برگیرد، لکن او مصیبتی رسد. اگر بیند که بعضی از دندانهایش ناپدید شد، دلیل که به عدد آن از خویشان وی به غربت روند و به سلامت باز آیند. اگر بیند که همه دندانهای وی در میان زبان جمع شد و دیگر باز جای خود نشست، دلیل که خویشان وی شکایت کنند از او. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن دندان ها در خواب بر شش وجه است. اول: اهل بیت. دوم: مال. سوم: منفعت. چهارم: غم و اندوه. پنجم: مصرف. ششم: مفارقت از خویشان.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

درد فک و دندان هنگام پاین اوردن سر , تعبیر دندان درآوردن نوزاد در خواب , شرایط عصب کشی دندان عفونت دندادن , تعبیر دندان خراب و سیاه در خواب , دلیل شکستن دندان موقع غذا خوردن , تعبیر خواب درست کرد دندون خراب , تعبیر خواب سیاه شدن دندان بالا , تعبیر خواب از دست دادن دندان , تعبیر خواب دندان پوسید بشکند , در خواب ببیند دندان سفید شده , دندان های ریز و لثه های بزرگ , آب منی دندان را خراب می کند , تعبیرخواب دندون سفید وبراق , درد دندان فک پایین به بالا , دندان در آوردن در بزرگسالی , فشار دادن دندانها در خواب , دندون در آوردن از فک بالا , علت درد کل دندان های آسیا , تعبیر خواب در امدن دندان , خواب پوست مرغ لای دندان , از جا درآمدن دندان روکش , تعبیر خواب درآمدن دندان , تعبیر خواب دندان افتاده , کوتاه کردن دندان خرگوشی , علت درد دندان های جلویی , تعبیر خواب افتادن دندون , آب روی آسیاب کسی ریختن , تعبیر خواب ریختن دندان , سیاه شدن دندان های جلو , فشاردادن دندان در خواب , تعبیر خواب دندون کشیدن , تعبیرخواب ریختن دندان , تعبیر خواب دندون درد , ضرر نیم فاصله به سئو , قورت دادن روکش دندان , تعبیرخواب دندان کثیف , خالی کردن داخل دندان , خم کردن آهن با دندان , تعبیرخواب دندان کرمی , مثلث سیاه بین دندان , شمارش صحیح دندان ها , تعبیر دندان در خواب , دندان بچه کرم خورده , درد دندان های جلویی , سوراخ شدن دندان نیش , مشکلجابه جایی دندان , دیدن دندان در خواب , تک نشان کردن دندان , بچه دندون خراب شده , درد دندان سمت راست , جدا شدن روکش دندان , کندن دندان در خواب , درد دندان های جلو , علت درد دندان جلو , دندان درد در خواب , خرگوشی کردن دندون , در آمدن دندان نیش , دندان بالای دندان , jufdv o hf nknhk , تعبير خواب دندان , تعبیر خواب دندون , افتادن دندون بچه , دندان لق را کشید , بد حا بودن دندان , لثه افتادن دندان , در امدن پر دندان , کودک دندان خراب , تعبیر خون دندان , دیدنگخوای دندان , تعبیرخواب دندان , درد نیم فک بالا , دندانم درد گرفت , شکلات کام دندان , گیر غذایی دندان , ورم بالای دندان , توخالی کردن عکس , کشیدن دندان لق , تعبيخواب دندون , سبزی لای دندون , دندون رو دندون , درست شدن دندان , بلند شدن دندان , دندان ریچ کردن , شماره دندان ها , پودر شدن دندان , درد دندان جلو , دهان و دندانم , تراشیدن دندان , دندان خرد شده , پسین و پیشین , تعبیر دندان , دندان داغون , دندان داقون , ریختن دندان , پیشین پسین , دندون خراب , فوک دندان

تبلیغات