روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

loading...

تعبیر خواب دعوا

دعوا اگر به صورت جدال باشد در حرف ـ ج ـ کلمه جدال آمده است ولی اگر دعوا منحصر به عصبانیت و ابراز خشم و بگو مگو باشد تعبیر دیگری دارد. اگر در خواب ببینید که با کسی دعوا می کنید که او را نمی شناسید از خویشاوند و عضوی از فامیل تکدر و آزردگی پیدا می کنید که بعد به صلح و دوستی می انجامد ولی اگر آن که با او دعوا می کنید آشنا بود دو حال دارد. اگر او با شما دعوا می کرد بیگانه ای به شما محبت می کند یا با انسانی خیر و نیکوکار برخورد خواهید نمود و اگر شما با او دعوا می کردید شما هستید که به دیگری محبت و خدمت می کنید که نا آشنا و غریبه است. اگر دیدید دو نفر با هم دعوا می کنند موردی پیش می آید که خوشحال می شوید.

akairan.com

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

میانجیگری بین کسانی که با هم قهر هستند , تفاوت دعوا کردن و از خود دفاع کردن , تفاوت دعوا گرفتن با دعواکردن , تعبیر خواب دعوای زن و شوهر , تاثیر دعوا و نزاع خیابانی , تعبير خواب دعوا كردن , تعبیر خواب دعوا کردن , تعبیرخواب دعوا کردن , تعبیر دعوا با اشنا , تعبير خواب دعوا , تعبیرخواب دعوا , دعوا و قهر , صلح خواها

تبلیغات