روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب دشنه

دشنه بیشتر یک سلاح تدافعی است نه تهاجمی و در خواب همین معنی را می رساند. اگر در خواب دیدید که دشنه دارید و آن را به کمر بسته اید خویشان و دوستانتان غم شما را می خورند و به شما کمک می کنند یا از جانب ایشان سودی برای شما مترتب است و یا امکاناتی برای مقابله با دشواری ها در اختیار شما قرار می دهند. اگر دشنه را در دست داشتید از جانب برادر یا فرزندتان مورد محبت و حمایت واقع می شوید. اگر دشنه را زیر بستر یا زیر سر خود در رختخواب نهاده بودید همسرتان شما را تا یید می کند و یا نفعی به شما می رساند. اگر دشنه اخته در دست داشتید خواب شما می گوید که زمان حمایت و مساعدت نزدیک است و به زودی متمتع می گردد و اگر دیدید دشنهی داشتید که زنگ زده و کند بود خواب شما می گوید دیگران می خواهند به شما کمک کنند و سود برسانند اما نمی توانند و اگر شکسته بود به این معنی است که هیچ کس شما را یاری نخواهد کرد. معبران کهن درباره دشنه نوشته اند که اگر دشنه داشته باشید با کسی دشمنی پیدا می کنید و اگر دشنه را از دست بدهید جنگ و دشمنی از بین می رود.

محمدبن سیرین گوید: دنبه به خواب ، دلیل مال است، که مرد نگاه می دارد یا مال زن او بود. اگر بیند دنبه خام می خورد، دلیل که مال به شبهه خورد. اگر بیند دنبه پخته می خورد، دلیل که از دشمنش مال بخورد. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند چون گوسفندان دنبه داشت، دلیل که او را فرزندی آید، که صاحب اقبال و دولت است و روزی بر وی فراخ است. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دنبه در خواب دیدن، یک بدره درم است.

تبلیغات