روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب درخت - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب درخت ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> رختstrong>span><br /><br />رخت ود ه ود یچ <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> شخصی دارد . عبران وشته ند رختان ی ر ردمی رویش تهی ست قیر یک فسی ستند ه ین ردم ر حیط وی طرافیان ویش تاثیر ندان دارند . یدن رختان ر ساجد زیارتگاه ا وب ست. رختان ردابی ا ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یدن وب یست. گر ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> خل بینید وب ست زیرا عزت زرگی سرفرازی ست گر اره رما اشته اشد هتر ست. ید جنون اه توت یز ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> رختان وبی یستند زیرا ز غم سر فکندگی رمساری بر ی هند.p> <p>ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> پادشاهی ست، ا عالمی. گر یند ه ب ریا وشن صاف ست، لیل ه پادشاه عالم اضل ست. گر تیره صاف ود، لیل ه فسد الم ست. گر یند ه ز ب ریا رخی خورد، لیل ه ه در ن ه ورده ست عزت ابد. گر یند ه ز ریا ه نا یرون مد، لیل ست ز زندان دمت پادشاه ه سلامت یرون ید. گر یند ه ر ریا غرق د ُِد عد ز ن ی ا الا فکند، لیل ه ر ار نیا ه رص غرق ود. گر یند ه غرق د از ز ریا یرون مد، لیل ست ه ز ار نیا لاصی ابد. گر یند <br />ه ز ور ه ریا ی گریست زدیک و رفت، لیل ه دانچه مید ارد رسد. گر یند ه ر وی ریا می د، نانکه پای و تر بود، لیل ست ز تش وزخ یمن ود ارهای نیا ر و سان ود. براهیم رمانی وید: گر سی یند ه ر ریا ست، لیل ه ه دمت پادشاه ود، ا طیع ردی عالم اضل ود. گر یند رمیان ریا تحیر رومانده ست، لیل ه ار و ر طر ست. گر یند ه ز ریا یرون ید، لیل ست ی غم ود. گر یند ه ب ریا خورد ه غایت سرد ست. گر یننده عالم ست ز علم هره تمام ابد. گر یننده <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ز ردم پادشاه ست، ز پادشاه یمن ود، ا علم موزد، کن ز علم هره ابد. گر یند ه ب ریا ی ورد سخت رم ست، لیل ه ناه ند تاویل ن ه غایت د ست. گر یند ه ب ریا نده اخوش ست، لیل ه و ا صمی زرگ پیش ید و ا ن صم یم سخت ست. ابر غربی وید: گر یند ه ر ب ریا می فت، لیل ست توفیق اعت ابد. گر یند ه ب ریا زیاده د، لیل ه شگر پادشاه زیاد ود. گر یند ه ب ریا م د، لیل ه شگر پادشاه لاک ود. گر یند ه رخی ز ب ریا خورد ر ی یچ پدید یامد، لیل ه پادشاه ا عالمی ا لاک ند. گر یند ه ب ز ریاها ودها مع دند، لیل ه پادشاه ن یار ال زانه ویش ا ه کجا مع ند. گر یند ه ز ریا وج ا رخاست هان ز بر تاریک ده ود. لیل ود ر ناه عصیان ردم ن یار. گر یند ه ز ریا وجی رخاست ا ز ریا کار ی رفت، لیل ست ه ه ندازه در ن، وزی لال ابد عیش ر عیال و راخ شاد ود. گر یند ه ب ریا ور ست ه ورد، لیل ه سب لال گذارد سب رام ند.p>

اخبار اکاایران

تبلیغات