روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب دختر - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب دختر ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب دختر

چنانچه در خواب ببینید که صاحب دختری شده اید و همسرتان دختری به دنیا آورده خیر و نیکی می یابید و به نعمت و رفاه می رسید. اگر ببینید در میان فرزندان خویش دختری دارید که واقعا در بیداری چنان دختری را ندارید نعمت و برکت حاصل می کنید و اگر دختری دارید و آن که در خواب دیدید نیست بخت دخترتان بزرگ است و او به بزرگی می رسد و درخشندگی طالع می یابد. اگر دیدید با دختری ازدواج کرده اید و قبلا ازدواج نکرده باشید عاشق می شوید و زن می گیرید و اگر زن دارید و قبلا ازدواج کرده اید با همسرتان اختلاف پیدا می کنید و بگو مگو می کنید. اگر در خواب دختری چیزی به شما داد سود می برید و اگر چیزی از شما گرفت زیان می کنید. اگر دختری در خواب دیدید که زیبا بود او بخت شماست که به روی شما لبخند می زند و اگر زشت بود کسالت می یابید و غمگین می شوید. نوشته اند شیطان رجیم در خواب های ما به صورت زن به خصوص در هیئت دختران زیبا ظاهر می شود پس اگر در خواب دختر زیبایی را دیدید که شما را به کاری ناپسند دعوت کرد او شیطان است. اگر نپذیرید به خیر و صلاح می رسید و اگر دعوت او را بپذیرید زیان می بینید و گرفتار خسران می شوید.

محمدبن سیرین گوید: دختر به خواب دیدن، دلیل بر شادی و فرح دنیا باشد. اگر بیند او را دختری آمد، یا کسی دختر به وی بخشید، دلیل که او را بر قدر جمال دختر خرمی و برکت و نعمت است. اگر بیند که دختر او بمرد، تاویلش به خلاف این است. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند دختر به کسی داد، دلیل که از او خرمی بدان کس رسد
اگر بیند دختر او ناقص است، دلیل بر غم و اندیشه و نقصان احوال او کند، اگر بیند که دختری برگرفته و می برد، دلیل است که خیر و نعمت بدو رسد. اگر بیند که او دختری شده بود، دلیل بر غم و اندوه کند.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب دختر شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

یه روز یک دختر ناز با موی طلایی , دیدن داشتن دختر بچه در خواب , تعبیر خواب شیر دادن به دختر , تعبیر خواب بچه دار شدن دختر , تعبیر دختر و پسر در قهوه , تعبیر خواب دختر زیبا روی , تعبیر خواب دختر بچه زیبا , خوانواده ی صاحب بچه شده , تعبير دختر زيبا در خواب , دیدن دختر بچه در خواب , تعبیر خواب داشتن دختر , تعبیر خواب نوزاد دختر , تعبیر خواب بچه دختر , علت ناقص بودن سایت , خواب دختر دار شدن , دعوت دختر به دیت , خواب دختر داشتن , دختر کلاس پنجمی , دختر سبزه خوشگل , داشتن فرزند پسر , تعبیر خواب دختر , بچه دختر داشتن , اوردن اب دختر , بچه دختر توپل , زشت شدن جنین , تعبیرخواب زن

تعبیر خواب دختر گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات