روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

 دار
لطفا به حرف ـ آ ـ کلمه آویختن نگاه کنید.

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند دارچین بسیار داشت، دلیل که غمگین و متفکر شود. اگر بیند دارچین می خورد غم اندوهش صعب تر بود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند دارچین جهت رفع علت می خورد و او را سود داشت، دلیل نیکی و صلاح است. 

تبلیغات