روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب خفاش - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب خفاش ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> فاشstrong>span><br /><br />یدن فاش ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ئامت ارد ز وش جوجه تیغی د تر ست. یدن فاش ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ه قط رای یننده <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> د ست ل ه وی زندگی طرافیانش یز ثر ی هد. گر ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یدید ه فاش ا شتید ر شمن یره ی وید ما اقی ذاشتن سد فاش ودش بتلا لا ست اشه فاش ود ویای صیبت ست. گر فاش چه رده ود شمنی ست ه یشه وانیده نهدامش شوار ده ست. گر ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> بینید فاش ا چه ایش ا ر یسه یخته ه ایی ور رده زاد ردید هتر ین ست ه ن ا ا کشید.p> <p>حمدبن سیرین وید: لال ردن ر<a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یکو باشد، زیرا ه ندان ا ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> هل یت ود لال انند اروب ود ه هل یت ا ی وبد ر ه ه <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یند ه لال ی رد، لیل ه ه در ن ه ا لال یرون ورد ز ال هل یت و قصان ود<br />ابر غربی وید: گر یند ه یزی ه لال ز ندان یرون ورد ه سی اد، لیل ه ز ال ویش ه احق ستاند ه سی هد.p>

اخبار اکاایران

تبلیغات