روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب خطمی - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب خطمی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> طمیstrong>span><br /><br />یدن طمی ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ه و وع تفاق ی فتد. ا هال طمی ا ا ل رگ ساقه ی ینید ا ل طمی ا ه انند _ ل سرشوی _ ز ن ستفاده ی ود ر پزشکی سنتی یز اربرد راوان ارد ه ین صورت ه یماران ا ا وشانده ل طمی تنقیه ی نند ا ه عنوان لین سهل ورانده ی ود. یدن هال طمی ا رگ ل ساقه شاشت ست شودگی، ل طمی سفید هتر ز ل طمی بود اسرخ صورتی ست یدن ل طمی هره ابی ست ه در لی ه ی ینید. ما گر طمی ا ه عنوان ارو یدید جبور ودید ز ن خورید ا ستفاده نید ندوهی ه ما ی سد ه راهت ن یشتر ز غم غصه ن ست.گر طمی ه ما وراندند ما ا جبور ه نجام اری کروه ی نند گر ما ه سی طمی تعارف ردید ه خورد ین ما ستید ه و ا ه اری کروه عوت ی مایید. طمی ه ر صورت ر ه ز یکی دی ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ارد دید یست. ه دی راهت ن زیاد ست ه ادی مید راغتی ه ی خشد زیاد ی اند ین ر و ه در عمر ل هال طمی وام ارند.p> <pحمدبن سیرین وید: طمی ر<a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> روقت ود، لیل ر نفعت ندک ند ی قت، لیل ر غم ندوه ند وردن ن، لیل ر ضرت قصان ند سر ستن ا ن، لیل ست ر توبه ردن پاکدینی.p>

اخبار اکاایران

تبلیغات