روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب خشت - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب خشت ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> شتstrong>span><br /><br />شت ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ویای ال ی نیادی ست ه ه سان ه ست مده اشد ه شوار زود ز ین ی ود. شت ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ای ا سقاط تکلیف ست دون تعهد لتزام. نان ه ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یدید سی شت ی زند ن شت ا ه ما تعلق ارد ه ستور ما زده ی ود ه ست ما ی سد ن پول ا ال ثل مان شت ست ی وام ستند. ه وام قای ن می توانید میدوار اشید. گر ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> بینید یوار ا نایی ز شت ا راب ی نید ی تراشید ال ود ا ر اه یهوده رج ی نید. رخی ز عبران وشته ند گر بینید نایی ز شت ا راب ی یند ایی ا ی سازید ساختمان ی نید.p> <p>حمدبن سیرین وید: شت ر<a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ال ود، جموع نانکه ر تاویل، ر شتی ا زار رم هاده ود. گر یند شت زد شت ی شک د، لیل ه ه در ن و ا ال اصل ود. گر یند ه شت ر ست را رفت، ا سی دو اد، لیل ه زار رم یابد ا سی دو هد. گر یند و ا شت سیار مع ده ود لیل ه و ا ال نفعت سیار مع ردد. براهیم رمانی وید: گر یند ه شت ز یوار ی تراشید، لیل ه ال داوند یوار رود. گر یند شت ا پاره پاره رد پراکنده مود، لیل ه ال ود ا ر غیر زینه ند. ... <br />ابر غربی وید: شت پخته ه <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یدن د ود، زیرا ه تش ه ی سیده ست، ز ین سبب، لیل ر غم ندوه ند ناها یدن ه ز شت پخته چ ود د ود.p>

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات