روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب خرمهره - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب خرمهره ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> رمهره<br />strong>span><br />رمهره ی رزش ست ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یز ماینده یزها ارهای اطل یهوده رار یگیرد. ازی ردن ا ر هره ود ریبی ست. ویختن ر هره ه ست ازو ردن شان ن ست ه ه یزهای اطل باهات ی نید ا غلو ی مائید ود ا غیر ز ن ه ستید شان ی هید. یا ی نید اف ی زنید. گر بینید ه ردن سگ ویش رمهره ی ندید وست ود ا ریب ی هید. گر بینید ه ردن ربه ویش ر هره ی ویزید مسر ویش ا ول ی زنید ا زنی یگر ز ما ریب ی ورد روغ ی نود.p> <p>حمدبن سیرین وید: گر سی ه <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یند ه روس اشت انست ه لک وست، لیل ه ردی عجمی ا ه نده و ود، هر ند. گر یند روس ا کشت، لیل ه ر نده فر ابد. گر یند ا روس نگ ی رد، لیل ه ا ردی عجمی و ا صحبت فتد. گر یند ز ن روس ی ا زندی مد، لیل ه ن رد ی ا زندی ساند. گر یند روس چه یافت، ابه ی اند، لیل ه ا پسری ا غلامی اصل ود ز نیزان. گر یند ه انک روس ی نید، لیل ه اه یرات یکی زیند. عبران فته ند: یشتر تعبیر خروس ر نده بندزاده ... <br />فتد. گر یند روسی ر وی و ی ست، لیل ه ی ا ز سی غم ندوهی سد. گر یند سی و روسی چه اد، لیل ه سی غلامی ه ی خشد. ابر غربی وید: گر یند روسی اشت، لیل ه و ا پسری ید ا ا ردی و ا صحبت فتد. ضرت مام حمدباقر رماید: گر سی یند روسی افت، لیل ه ر هترزاده ی ز صل ود ست ابد ر ی غلبه ند. گر یند روس یافت کشت، لیل ه ر هتری ا ؤذّی ست ابد و ا هر ند.p>

اخبار اکاایران

تبلیغات