روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب خردل - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب خردل ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ردلstrong>span><br /><br />ردل ا سپندان ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> غم ندوه تلخ امی ست ه شک بینیم ه تر تازه. ردل ه صورت شک کوبیده ندوه زدیک ست غمی ست ه ی توان ز ن وری رد یننده ین <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> هتر ست ا حتیاط فتار ند ر وزهای ینده ترجیح ارد تا ه وز راقب عمال فتار ویش اشد. رفتن ردل ز سی ه رای صرف غذایی اشد ه ی دف واه ر ین ست ه ز انب ن س غم ا زیانی ه یننده <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ی سد.p> <p style="text-align: justify;">هنده ردل ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> گر اشناس اشد شمن ست. ادن ردل ه یگران مین <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> ا ارد ی وید ز انب یننده <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ه طرافیانش زیان ی سد ه زردگی اطر پیدا ی ند اه مکن ست ین سیب زیان زیاد اشد. اشتن ردل لی یرون فکندن ور یختن ن ز شار غم ندوه ی اهد لی ویای ن یست ه غم صلا جود دارد. دا دن ز ن تخفیف غم ستp> <pحمدبن سیرین وید: وردن ردل ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>aلیل ر غم ندیشه ند یز وردن ن، لیل ر قصان ال ند ا نج یماری. ابرمغربی وید: وردن ردل ه <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>aلیل ر غم ندوه ست عضی ز عبران ویند: لیل ند ر ج صیبت.p>

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات