روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب خرابه - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب خرابه ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> رابهstrong>span><br /><br />گر ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> بینید ه انه ما راب ست التان ز ست ی ود لی گر بینید ه ر انه ی راب ا رابه ی اه ی وید ه ه ما تعلق دارد ه نحراف شیده ی وید ه عمال اصواب ست ی زنید. ثلا شوه ی یرید، روغ ی ویید، ا رای پیش ردن ارهایتان ه ریب یرنگ توسل ی وید. گر ز رابه ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یرون یایید هتر ز ین ست ه ارد رابه وید. گر ر رابه سگی یدید ما یز ر مان رابه ودید وستی فادار ه ما زیان ی ساند ما ا ه مراهی ی شاند. گر ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یدید ه ر رابه ی ستید نجا ربه ی م ست زنی اعث ساد تباهی ما ی ود. گر ر انه باد سالم رتب ه نبال ربه ه رون رابه ویدید ار ما راب ی ود ال ود ا رای زن ا ه سوسه و تباه ی نید.p> <p style="text-align: justify;">گر ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یدید ه ایی ا ه ست ود راب ی نید ال بروی ود ا تواما ز ست ی هید گر یدید رابی ا باد ی نید <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> لاف ین ست. گر یواری ا راب ردید ه وستی طمه ی زنید ه امی پشتیبان ماست گر تاقی ا راب ردید ه انواده ود زیان ی سانید. گر پله ا ا راب یدید ما الای پلکان ودید حتمال سقوط ما ست گر پله ا راب ود ما ود ا پایین پله ا افتید اه تعالی ما سدود ست <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ما ی وید می توانید ترقی نید.p> <p>حمدبن سیرین وید: ربزه زرد ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یماری ست ربزه سبز، ه یرین باشد، هتر ز زرد ست ربزه زرگ یدن هتر ز وچک ست وردنش ر<a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> زیانی دارد. براهیم رمانی وید: ربزه یرین ر<a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یدن ر قت ویش وردن ن، لیل ر زوال غم ندوه ود. گر ی قت ود، دان در رفتار ود ه ن ا علاج داند. ابر غربی وید: ون ربزه سبز ام ست، اصه ه ه عم یری ود، هتر ود... <br />ضرت مام عفر صادق رماید: یدن ربزه ر<a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ر پنج جه ست. ول: یماری. وم: زن. سوم: غم. هارم: نفعت. پنجم: عیش وش، اصه ه یرین ست.p>

اخبار اکاایران

تبلیغات