روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب خر زهره - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب خر زهره ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ر زهرهstrong>span><br /><br />رزهره یاهی ست تلخ سمی ه تی یوانات رسنه ن ا می ورند . ین یاه انند نگل ر ویاهای ا شان تلخ امی ست ل ر زهره غم ست ه سرخ ن ز سفید هتر ست زیرا ر زهره سفید، اتم یز مراه ارد. گر سی لدان ر زهره رای ما ورد ندوهی ه ما ی هد ه پر وام ست گر ما ه سی ادید مین <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> ا ارد. ر ر صورت یدن ر زهره ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> غم تلخ امی ست وب یست.p> <p>حمدبن سیرین وید: ربزه زرد ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یماری ست ربزه سبز، ه یرین باشد، هتر ز زرد ست ربزه زرگ یدن هتر ز وچک ست وردنش ر<a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> زیانی دارد. براهیم رمانی وید: ربزه یرین ر<a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یدن ر قت ویش وردن ن، لیل ر زوال غم ندوه ود. گر ی قت ود، دان در رفتار ود ه ن ا علاج داند. ابر غربی وید: ون ربزه سبز ام ست، اصه ه ه عم یری ود، هتر ود... <br />ضرت مام عفر صادق رماید: یدن ربزه ر<a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ر پنج جه ست. ول: یماری. وم: زن. سوم: غم. هارم: نفعت. پنجم: عیش وش، اصه ه یرین ست.p>

اخبار اکاایران

تبلیغات