روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب خانه

خانه در خواب ما معیشت است، اگر در خواب ببینید درون خانه ای بزرگ و مجلل هستید و آن خانه متعلق به شما است زندگی مرفه و خوبی خواهید داشت. اگر ببینید خانه ای محقر و ویرانه دارید و آن خانه متعلق به شما است خواب شما خبر می دهد که زندگی بر شما تنگ خواهد شد و معاش شما قلت خواهد یافت. چنان چه ببینید یکی از اتاقهای خانه آشفته و خراب است بخشی از زندگی بیننده خواب دچار خرابی و ویرانی می شود و غمی و زیانی به او می رسد. اگر ببینید که در خانه شما آهنی است زندگی قابل دوامی دارید و اگر دیدید در خانه شما از نقره است خوب نیست . اگر در خواب ببینید که خانه شما در محلی است که تنها مانده و گرداگرد آن هیچ خانه دیگری نیست خواب خوبی ندیده اید چرا که از تنهائی و بی کسی و غربت و تنگی زندگی خبر می دهد.

 محمدبن سیرین گوید: خانه مفرد درخواب زن است. اگر بیند خانه را یا ستونهای خانه را از جای برداشت، دلیل که زنی خواهد، با مروت و کرم و مونتش برگیرد و باشد که زنش آبستن شود. اگر بیند در خانه نو درون شد، دلیل که زنی خواهد و توانگر شود. اگر بیند که خانه مفرد به کنج اندوه بود و ندانست که خانه از کیست، دلیل که از دنیا رحلت کند. اگر بیند درخانه گریخته بود و در خانه او قفل نکرده بود و آن خانه به خانه دیگر پیوسته بود، دلیل که از غم و اندوه رسته گردد. اگر بیند بیمار است عافیت یابد. اگر بیند درِ خانه خود بشکست، ... 
دلیل که از کسی او را مالی رسد. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که خانه بر وی افتاد، دلیل که مالی بسیار بدو رسد. اگر بیند که خانه بزرگ وفراخ گردید و از آن که بود بزرگتر شد، دلیل که مال و نعمت بسیار بر وی تنگ شود. اگر بیند درِ خانه او آهنین بود، دلیل که توانگر شود. اگر در خانه او سیمین است، دلیل که ا را توبه باید کردن از گناه و معصیت. اگر توانگر بود نعمتش زیاده شود. اگر بیند پیرامون خانه او هیچ خانه نبود، دلیل که حالش تباه شود.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تعبیر خواب اسباب کشی به خانه جدید , خانه نخرید همه را خانه دار میکنیم , تعبير خواب بهم ريخته شدن خانه , تعبیرخواب خریدن خانه درخواب , دیدن خانه های متفاوت درخواب , تعبیرخواب جاباجایی خانه , تعبيرخواب خانه عوض كردن , خوابیدن انسان تا چند سا , تعبیر خواب خانه دیگران , سفيد خانه به مهني چيست , تو خونه خیلی شلخته ام , تعبیر خواب خانه خریدن , خانه های نیم داره ای , تعبیر خواب خرید خانه , خانه هایی که خراب شد , خانه نصفه در آب دبی , زندگی در خانه اموات , تعبیرخواب خانه بزرگ , تعبير خواب خانه نو , تعبیر خواب خانه نو , تغییرخونه برای عید , رفتن به خانه جدید , پیدا کردن هم خونه , نو نوا کردن خانه , ناشی خونه و درخت , دست بردون در سند , پیدا کردن همخونه , خواب ساختن خانه , تعبير خواب خانه , هم و غم کسی شدن , دست بردن در سند , ما اداده داشتن , تعبیرخواب خانه , یافتن هم خونه , صاحب‌خانه شدن , متن خونه نویی , خیلی چیت کردم , خانه به کردی , خانه ی جدید , تتو در منزل , خانه سر سبز , خانه سرسبز , خونه بزرگ , تغیر بزر

تبلیغات