روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب خامه - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب خامه ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> امهstrong>span><br /><br />امه ه عنی لم مروز ر زبان حاوره ارسی ه ار رفته می ود. لم ا یز ر رف وشته م. ین امه ه عنی کی ز شتقات یر طرح ست ه ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> غم نج سوختن ل <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> ی ود یدنش ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یکو یست گر ه ودش غذایی ست قوی وشمزه. گر ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> بینید ه امه ی ورید غمی رای ما ی سد ه ستتان ا ی سوزاند. ون امه کیده شرده یر ست ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ای ا ه قیق ترین ساس ترین عواطف ا شاره ی ند. ریدن امه یز مین <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> ا ارد. تعارف امه ه یگران اراحتی ست نانچه بینید سی رای ما امه ورد غمی رای ما تحفه ی ورد ه مان الت ریدن وردن امه ا ارد.p> <pحمدبن سیرین وید: انه فرد ر<a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> زن ست. گر یند انه ا ا ستونهای انه ا ز ای رداشت، لیل ه زنی واهد، ا روت رم ونتش رگیرد اشد ه زنش بستن ود. گر یند ر انه و رون د، لیل ه زنی واهد توانگر ود. گر یند ه انه فرد ه نج ندوه ود دانست ه انه ز یست، لیل ه ز نیا حلت ند. گر یند رخانه ریخته ود ر انه و فل کرده ود ن انه ه انه یگر پیوسته ود، لیل ه ز غم ندوه سته ردد. گر یند یمار ست عافیت ابد. گر یند رِ انه ود شکست، ... <br />لیل ه ز سی و ا الی سد. براهیم رمانی وید: گر یند ه انه ر ی فتاد، لیل ه الی سیار دو سد. گر یند ه انه زرگ فراخ ردید ز ن ه ود زرگتر د، لیل ه ال عمت سیار ر ی تنگ ود. گر یند رِ انه و هنین ود، لیل ه توانگر ود. گر ر انه و سیمین ست، لیل ه ا توبه اید ردن ز ناه عصیت. گر توانگر ود عمتش زیاده ود. گر یند پیرامون انه و یچ انه بود، لیل ه الش تباه ود.p>

اخبار اکاایران

تبلیغات