روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب چلو - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب چلو ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p style="text-align: justify;">لو <br />ر رف لمه رنج ر رف پ لمه پلو ر ین اره ه در فایت فته م ه رنج پخته ه ا ر ارسی زبان حاوره ام ای ختلف ه ن اده یم ه تعابیری ارد ما رقی ست ین لو پلو ه ود ما لبته ین رق ا ی انید. پلو رنچ پخته ست خلوط ا یزهای یگر انند وشت، عدس، اقلا، وبیا غیره اجرم سفید یست ما لو مان رنج پخته ست ه یزی ا ن خلوط می نند مراه وشت ا اهی، ا باب غیره ی ورند پس تما اید سفید اشد. تفاوت ر مین ست گر لو <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> تفاوت یابد ز ین اشی ی ود ه نگ لو سفید ست. یدن لو ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> وب ست عمت یر رکت <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> ی ود رچه سفید تر م ته یگ تر اشد هتر ست. ر ورد ته یگ یز ر رف ت وشته م. جود ته دیگ سیاه لفت ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ثر لوی سفید ا نثی ا عیف ی ند. گر ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> لو ا سفید دون ته یگ بینید وب ست ه <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> ن ا فتم ما گر سفید باشد عنی ر شقاب ا یگ ن ا اکستری سیاه ا ثیف لوده بینید وب یست را ه ویای غم نج ست عمتی ا بر ی هد ه ندوه دورت اطر یز مراه ارد.p> <p>گر سی ود ا ون رغان نگال ار یند، لیل ه و ا وت ست ر سب عیشت شمنان ا هر ند. گر یند نگال رغان ر ست اشت، لیل ه ه در ن رغ یر نفعت دو سد. ضرت مام عفر صادق رماید: نگال ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ر سه جه ست. ول: وت توانائی ر ارها. وم: عیشت. سوم: سب ردن.p>

اخبار اکاایران

تبلیغات