روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب چاه - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب چاه ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> اهstrong>span><br /><br />ه تشخیص عبران سنتی هن اه ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ای ا کر یله ست ون ه ور سنتی عرفی کر یله ه زن ر ی ردد صحیح ا غلط زن ا نشا یرنگ وروئی یاکاری انسته ند اه ا یز ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> زن <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> رده ند. ابن سیرین وشته اه ر صل زن ست گر بینید ر ائی اهی ی نید شان ن ست ه زن ی یرید. رحوم جلسی ز انیال بی قل رده ه اه نبع علم ست ر س ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> اه ب بیند عالم ی ود وزی لال سب ی ند. ر فایس لفنون یز اه ب _ ال جموع _ تشخیص اده ده. اه گر ب اشته اشد دانیم ه ن اه ب ارد الی ندوخته ه ا ی سد. رحوم جلسی وشته ب اه وزی لال ستp> <pحمدبن سیرین وید: اه ر صل، تاویل زن ست. گر یند ه ر ایگاهی اه ی نند، لیل ه زن واد. گر یند ه ندن اه سی و ا دد ی رد،لیل ه یان و ن زن سی اسطه ست واهد ه ه کر یله ن زن ا ه زنی ی هد، زیرا ه ندن اه کر یله ست ر ثال ویند: لان س اه رای لان س ی ند، عنی ا ی دی کر واهد رد، ب اه ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ال زن ست. گر سی یند ه زچاهی ب ورد، لیل ه ال زن خورد. گر ز اهی ب ورد ه ز شت پخته رآورده ود م، لیل ر ال زن ند. گر یند ... <br />سی اه ند ب رنیامد، لیل ه زنی رویش واهد. براهیم رمانی وید: گر یند ب اه وردن دطعم ست، لیل ه ال زن ه راهت ستاند. گر یند ب اه رم می ورد، لیل ه ه هت ال زن فا ابد ه ول عضی ز عبران یمار ود. گر یند ه ب اه نک وش ود، لیل ه ز زن یر نفعت یند. گر یند ب اه سیار ود، لیل ه زن وانمرد سخی ست. گر یند ب اه ندک ست، لیل ه زن سفله ون ست. گر یند اه کند ب زود رآمد، لیل ه زن یمار ود ال ود ر یماری خورد، گر ز اه آب سیاه رآمد ا بود، لیل ه غم ندوه ه ی سد گر یند ز اه ب سفید رآمد، لیل ه یراث ابد. گر یند ه ب اه ر زیرزمین رو فت یچ ماندلیل ه زن لاک ود الش تلف ردد. گر یند اه ر زیرزمین رو فت م، لیل ود رهلاک زن. براهیم رمانی وید: گر سی یند لو رچاه رد تا ب رآورده لو ر اه فتاد یسمان سسته د، لیل ه و ا رزندی ید اتمام. ابرمغربی وید: گر یند ب ز اه ی شید، لیل ه ه کر یله ال مع ند، اصه ه اه ود نده اشد، گر یند ه لو ب می شید ر سبو ی یخت، لیل ه ال ود یکو گاه ارد. گر یند ن ب اکه رکشید ر زمین یخت، لیل ه ال ا فقه ند ه یر. گر رچاه فتاد، لیل ه ر کر یله فتد. گر یند اغ ا ب می اد،لیل ه ز الی ه اصل رده ست زن واهد، ا نیزک رد. گر یند ه ر ن اغ یوه ود، لیل ه و ا رزندی ید عضی ویند: گر یند اغ ا ب می اد، لیل ه ا زن ود جامعت ند. گر یند ب رچاه مد وان د، لیل ند ه زنی توانگر ه زنی واهد ز ن زن و ا ال عمت اصل ود. ضرت مام عفر صادق رماید: یدن اه ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>aر ش جه ست. ول: زن، وم: نیزک، سوم: عالم، هارم: توانگری، پنجم: کر، شم: کر یله رد چاه کن ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> کر یله ست.p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب چاه شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

سالمند مي گويد در حمام لیز خوردم و به زمين افتادم , تعبیر پر شدن چاه اب منزل وسرازیر شدن , تعبیر هواب افتادن درون چاه , افتادن گوشی درچاه , تعبیر خواب چاه , تعبیرخواب چاه , مغنی چاه هستم , خواب دین چاه , چاه آب دکوری

تعبیر خواب چاه گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات