روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب چاله - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب چاله ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> الهstrong>span><br /><br />نان ه ر ستانه ر انه ا ر رون انه ما اله ی پدید مده اشد شان ن ست ه شکلاتی رای ما پدید ی ید ین شکلات یشتر انوادگی ست تا جتماعی ا سبی غلی. گر اله ر تاق ا ر شپزخانه ود ه مسرتان ربوط ی ود گر اله ر اه ود رفتاری شکلی ست ربوط ه عالیت ا شغله عمومی یننده <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> . گر ر محل کار ود ثل کان، داره ا ارخانه شکلی ست رفه ی غلی. نان ه بینید تعداد زیادی اله پدید مده ا توجه ه ن ه فته د شان هنده یم راسی ست ه یننده <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> سبت ه ینده ارد. نان ه ود ا رون اله شاهده نید ه دت رگیر رفتاری واهید د گر یرون ز ن اشید ر ستانه رفتاری رار واهید رفت. مان ور ه ر ین تاب ارها فته ده یم ا مید ای ا ه صورت سمبل ائی ه ی ناسیم ا ود عین رده یم اهر ی وند. پس گر ر عالم <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> اله ائی پیش پای ود شاهده نید ه ز ن ه سانی جهید گذرید <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ما ی وید ه شکلات سختی ا ا پشت سر ی هید ه سلامت ز ن ا ی ذرید. عبور ز وی اله یرون مدن ز ن رج ست سیار یکو ست. پر ردن اله یز فع فع شکلات ست ه یر ن م ه ودتان ر ی ردد م ه یگران ی سد.p> <pحمدبن سیرین وید: اه ر صل، تاویل زن ست. گر یند ه ر ایگاهی اه ی نند، لیل ه زن واد. گر یند ه ندن اه سی و ا دد ی رد،لیل ه یان و ن زن سی اسطه ست واهد ه ه کر یله ن زن ا ه زنی ی هد، زیرا ه ندن اه کر یله ست ر ثال ویند: لان س اه رای لان س ی ند، عنی ا ی دی کر واهد رد، ب اه ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ال زن ست. گر سی یند ه زچاهی ب ورد، لیل ه ال زن خورد. گر ز اهی ب ورد ه ز شت پخته رآورده ود م، لیل ر ال زن ند. گر یند ... <br />سی اه ند ب رنیامد، لیل ه زنی رویش واهد. براهیم رمانی وید: گر یند ب اه وردن دطعم ست، لیل ه ال زن ه راهت ستاند. گر یند ب اه رم می ورد، لیل ه ه هت ال زن فا ابد ه ول عضی ز عبران یمار ود. گر یند ه ب اه نک وش ود، لیل ه ز زن یر نفعت یند. گر یند ب اه سیار ود، لیل ه زن وانمرد سخی ست. گر یند ب اه ندک ست، لیل ه زن سفله ون ست. گر یند اه کند ب زود رآمد، لیل ه زن یمار ود ال ود ر یماری خورد، گر ز اه آب سیاه رآمد ا بود، لیل ه غم ندوه ه ی سد گر یند ز اه ب سفید رآمد، لیل ه یراث ابد. گر یند ه ب اه ر زیرزمین رو فت یچ ماندلیل ه زن لاک ود الش تلف ردد. گر یند اه ر زیرزمین رو فت م، لیل ود رهلاک زن. براهیم رمانی وید: گر سی یند لو رچاه رد تا ب رآورده لو ر اه فتاد یسمان سسته د، لیل ه و ا رزندی ید اتمام. ابرمغربی وید: گر یند ب ز اه ی شید، لیل ه ه کر یله ال مع ند، اصه ه اه ود نده اشد، گر یند ه لو ب می شید ر سبو ی یخت، لیل ه ال ود یکو گاه ارد. گر یند ن ب اکه رکشید ر زمین یخت، لیل ه ال ا فقه ند ه یر. گر رچاه فتاد، لیل ه ر کر یله فتد. گر یند اغ ا ب می اد،لیل ه ز الی ه اصل رده ست زن واهد، ا نیزک رد. گر یند ه ر ن اغ یوه ود، لیل ه و ا رزندی ید عضی ویند: گر یند اغ ا ب می اد، لیل ه ا زن ود جامعت ند. گر یند ب رچاه مد وان د، لیل ند ه زنی توانگر ه زنی واهد ز ن زن و ا ال عمت اصل ود. ضرت مام عفر صادق رماید: یدن اه ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>aر ش جه ست. ول: زن، وم: نیزک، سوم: عالم، هارم: توانگری، پنجم: کر، شم: کر یله رد چاه کن ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> کر یله ست.p>

اخبار اکاایران

تبلیغات