روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب چاقچور - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب چاقچور ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> اقچورspan><br /><br />اقچور یز ز نواع پوشاک زنانه ست ه پوشیدنش ین وزها رسوم یست. اقچور انند سایر لبسه زنانه یزی یست ه ردان ه <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> بینند گر ین ه ربوط ه زن اشد ه زن رسد. گر ردی بیند ه رای مسرش اقچور ریده <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> و ی وید ه ز ابت فاداری مسرش گران ست. گر بیند ه اقچور مسرش ا پاره رده ا خفی موده ین زن و شوهر ختلافی دید پدید ی ید زیرا ین <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> زمینه امساعد رد ا سبت ه مسرش شان ی هد بعا ردی ه ه ین رحله ز تشویش رسد می تواند ا مسرش سازگار اشد. گر زنی بیند ه اقچور ریده ا سی ه و اده شان ن ست ه سبت ه سن ن طرافیان ویش رباره ودش تردید ارد گر بیند ه اقچور پوشیده ر انه انواده حترم عزیز ی ود. اقچور ا ز پارچه سفید تهیه ی نند نانچه سی بیند ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> اقچور سرخ نگ نگ امساعد یگری پوشیده غمین ی ود ین غم اشی ز تهامی ست ه ه و ارد ی ید. سوراخ ا پاره ودن اقچور یز مین عنی ا ارد.p> <pحمدبن سیرین وید: اه ر صل، تاویل زن ست. گر یند ه ر ایگاهی اه ی نند، لیل ه زن واد. گر یند ه ندن اه سی و ا دد ی رد،لیل ه یان و ن زن سی اسطه ست واهد ه ه کر یله ن زن ا ه زنی ی هد، زیرا ه ندن اه کر یله ست ر ثال ویند: لان س اه رای لان س ی ند، عنی ا ی دی کر واهد رد، ب اه ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ال زن ست. گر سی یند ه زچاهی ب ورد، لیل ه ال زن خورد. گر ز اهی ب ورد ه ز شت پخته رآورده ود م، لیل ر ال زن ند. گر یند ... <br />سی اه ند ب رنیامد، لیل ه زنی رویش واهد. براهیم رمانی وید: گر یند ب اه وردن دطعم ست، لیل ه ال زن ه راهت ستاند. گر یند ب اه رم می ورد، لیل ه ه هت ال زن فا ابد ه ول عضی ز عبران یمار ود. گر یند ه ب اه نک وش ود، لیل ه ز زن یر نفعت یند. گر یند ب اه سیار ود، لیل ه زن وانمرد سخی ست. گر یند ب اه ندک ست، لیل ه زن سفله ون ست. گر یند اه کند ب زود رآمد، لیل ه زن یمار ود ال ود ر یماری خورد، گر ز اه آب سیاه رآمد ا بود، لیل ه غم ندوه ه ی سد گر یند ز اه ب سفید رآمد، لیل ه یراث ابد. گر یند ه ب اه ر زیرزمین رو فت یچ ماندلیل ه زن لاک ود الش تلف ردد. گر یند اه ر زیرزمین رو فت م، لیل ود رهلاک زن. براهیم رمانی وید: گر سی یند لو رچاه رد تا ب رآورده لو ر اه فتاد یسمان سسته د، لیل ه و ا رزندی ید اتمام. ابرمغربی وید: گر یند ب ز اه ی شید، لیل ه ه کر یله ال مع ند، اصه ه اه ود نده اشد، گر یند ه لو ب می شید ر سبو ی یخت، لیل ه ال ود یکو گاه ارد. گر یند ن ب اکه رکشید ر زمین یخت، لیل ه ال ا فقه ند ه یر. گر رچاه فتاد، لیل ه ر کر یله فتد. گر یند اغ ا ب می اد،لیل ه ز الی ه اصل رده ست زن واهد، ا نیزک رد. گر یند ه ر ن اغ یوه ود، لیل ه و ا رزندی ید عضی ویند: گر یند اغ ا ب می اد، لیل ه ا زن ود جامعت ند. گر یند ب رچاه مد وان د، لیل ند ه زنی توانگر ه زنی واهد ز ن زن و ا ال عمت اصل ود. ضرت مام عفر صادق رماید: یدن اه ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>aر ش جه ست. ول: زن، وم: نیزک، سوم: عالم، هارم: توانگری، پنجم: کر، شم: کر یله رد چاه کن ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> کر یله ست.p>

اخبار اکاایران

تبلیغات