روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب چاق - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب چاق ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> اقspan><br /><br />اقی ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> شانه سلامت یست ما ویای راوانی عمت راخی وزی ی تواند اشد. نانچه اغر ستید ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> بینید اق ده ید ضع الی ما هبود ی ابد غم ندوه ما فع ی ردد شروط ر ینکه زیاد اق شده اشید ون ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یز عدم تناسب وب یست. گر بینید ه زیاد اق ده تغییر کل اده ید <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> ه رده د عکوس ی ردد. گر ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یگری ا اق بینید و ر یداری اغر اشد مین <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> رای و یز ست. نانچه اق اشید ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ود ا اغر بینید <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ما شانه نست ه ز انب سلامت ود ا ضعی ه ارید گران ستید ما ویای ین یست ه ر ینده گرانی پیش ی ید. ه ر ال ربهی تناسب ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> وب ست ز راوانی عمت بر ی هد.p> <pحمدبن سیرین وید: اه ر صل، تاویل زن ست. گر یند ه ر ایگاهی اه ی نند، لیل ه زن واد. گر یند ه ندن اه سی و ا دد ی رد،لیل ه یان و ن زن سی اسطه ست واهد ه ه کر یله ن زن ا ه زنی ی هد، زیرا ه ندن اه کر یله ست ر ثال ویند: لان س اه رای لان س ی ند، عنی ا ی دی کر واهد رد، ب اه ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ال زن ست. گر سی یند ه زچاهی ب ورد، لیل ه ال زن خورد. گر ز اهی ب ورد ه ز شت پخته رآورده ود م، لیل ر ال زن ند. گر یند ... <br />سی اه ند ب رنیامد، لیل ه زنی رویش واهد. براهیم رمانی وید: گر یند ب اه وردن دطعم ست، لیل ه ال زن ه راهت ستاند. گر یند ب اه رم می ورد، لیل ه ه هت ال زن فا ابد ه ول عضی ز عبران یمار ود. گر یند ه ب اه نک وش ود، لیل ه ز زن یر نفعت یند. گر یند ب اه سیار ود، لیل ه زن وانمرد سخی ست. گر یند ب اه ندک ست، لیل ه زن سفله ون ست. گر یند اه کند ب زود رآمد، لیل ه زن یمار ود ال ود ر یماری خورد، گر ز اه آب سیاه رآمد ا بود، لیل ه غم ندوه ه ی سد گر یند ز اه ب سفید رآمد، لیل ه یراث ابد. گر یند ه ب اه ر زیرزمین رو فت یچ ماندلیل ه زن لاک ود الش تلف ردد. گر یند اه ر زیرزمین رو فت م، لیل ود رهلاک زن. براهیم رمانی وید: گر سی یند لو رچاه رد تا ب رآورده لو ر اه فتاد یسمان سسته د، لیل ه و ا رزندی ید اتمام. ابرمغربی وید: گر یند ب ز اه ی شید، لیل ه ه کر یله ال مع ند، اصه ه اه ود نده اشد، گر یند ه لو ب می شید ر سبو ی یخت، لیل ه ال ود یکو گاه ارد. گر یند ن ب اکه رکشید ر زمین یخت، لیل ه ال ا فقه ند ه یر. گر رچاه فتاد، لیل ه ر کر یله فتد. گر یند اغ ا ب می اد،لیل ه ز الی ه اصل رده ست زن واهد، ا نیزک رد. گر یند ه ر ن اغ یوه ود، لیل ه و ا رزندی ید عضی ویند: گر یند اغ ا ب می اد، لیل ه ا زن ود جامعت ند. گر یند ب رچاه مد وان د، لیل ند ه زنی توانگر ه زنی واهد ز ن زن و ا ال عمت اصل ود. ضرت مام عفر صادق رماید: یدن اه ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>aر ش جه ست. ول: زن، وم: نیزک، سوم: عالم، هارم: توانگری، پنجم: کر، شم: کر یله رد چاه کن ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> کر یله ست.p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب چاق شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تعبیر خواب کسی که چاق

تعبیر خواب چاق گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات