روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب زیتون - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب زیتون ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> زیتونstrong>span><br /><br />مان ور ه ر رف لمه وغن فتم یدن وغن زیتون ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یکو ست لی شاهده ود زیتون نوط ست ه عم زه ن. گر زیتون ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> بینید ه ی ورید ن عم زه وش اشته اشد ما ه نگام وردن ز ن وشتان یاید وب ست <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> د دارد. ر ین الت عمت ست ه ه ما وی ی ورد ه در مان زیتون ه ی ورید ه ندازه ی ه اید خورید تا زیان داشته اشد. لی گر ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> زیتونی ه ی ورید عم اخوش اشته اشد ما ز وردن ن راهت حساس نید غم ندوه ست. ا مه ین ا یدن وغن زیتون ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یر وبی عمت ست. نگ زیتون یز خیل ست ه گر سیاه اشد غم ندوه نجی ست ه ه ما وی ی ورد. گر زرد اشد یمار نجور ی وید لی گر سبز پرورده اشد وب ست ه رطی ه ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> الت راهت ر ما پیدا شود. ادن زیتون ه یگران یز <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> شروط ارد.p> <p style="text-align: justify;"> یلی یزها ستند ه ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ای ا تاویلات <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a>ت شروط پیدا ی نند ز ن مله ست زیتون. گر ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> بینید ه زیتون ه سی ی هید ی انید ه ن خص زیتون ا وست می ارد <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> ین ست ه ر ار یگران یرنگ ی نید زیان رر ی سانید لی گر ن س ه زیتون ا ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ز ما ی یرد زیتون ا وست اشته اشد ما دانید ه رای و دیه طلوب ی رید ه و یر رکت ی سانید. رفتن زیتون ز یگران یز نوط ست ه د بول بع ما. گر سی ه ما زیتون اد ما ا وش یامد ز یگران سخن سرد ی نوید لی گر شنود اضی دید سی ما ا دح ی ند ی ستاید ه ما سود فع ی ساند. یدن زیتون ز رخت ه ر ال وب یست راهم وردن غم نج <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> ده ست.p> <p>گر زیتون ر<a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یند، غم ندیشه ود، زیرا ه ه عم تلخ اخوش اشد ه ونه سیاه. گر یند زیتون یخورد، لیل ه غم ندوه ورد. براهیم رمانی وید: وغن زیتون ه <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>aیرو رکت ود. گر یند وغن زیتون ی پالود یخورد، لیل ه ه در ن یر نفعت دو سد. ابرمغربی وید: گر یند زیتون لح تلخ خورد ا ان یخورد، و ا ندکی نفعت ه نج سختی اصل ید.p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب زیتون شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تعبیر خوردن زیتون در خواب , تعبیر خواب زیتون

تعبیر خواب زیتون گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات