روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب زندان - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب زندان ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> زندانstrong>span><br /><br />گر یرون ز زندان اشید <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ما هائی ست ز غم ندوه رفتاریهای زندگی گر رون زندان اشید <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> لاف ین ست رفتاری ست شتغال ز وع ارهائی ست پاگیر تشویش رانگیز. گر ود ا رون زندان بینید دانید ن زندان جا ست ه ام ارد وب یست عبران نین زندانی ا ه ور <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> رده ند. ما گر ر عالم <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> دانید ه ثلا ن زندان ر هر ما رار ارد ا امش لان ست ر لان هر یار اقع ده شان زیان رفتاری ست ز مان وع ه فته د. گر ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یدید ه ما ا تحت لحفظ ه زندان ی رند ز ندوه هائی ی ابید ز ن همتر قتی ست ه ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> بینید ر زندانی ا گشایند ما ا لاص نند ا ا ست ه یرون شاره مایند. گر ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> زندانی ا بینید زندان انش ا شناسید وب ست یدن نین زندان ان شارت جات ز غم ندوه ست. گر یمار ستید فا اصل ی نید گر امدار اشید یون ود ا ی پردازید لی گر زندانی بینید زندان ان جهول اشد ندوه رون زندان ودن تشدید ی ود.p> <p>حمدبن سیرین وید: گر سی یند ر زندان ود ن زندان رگز دیده ود، لیل ر لاک ست، زیرا ه زندان جهول ور ست. گر زندان عروف یند، لیل ر ندوه ضرت ند. گر یند ر زندان ر پای اشت، لیل ه ر عملی ه اشد، یر ماند. براهیم رمانی وید: گر داوند <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ستور ست ود ا ر زندان عروف یند، لیل ه زرگی اه ابد. گر ستور باشد زجهت غلهای نیا و ا غم ندوه ست. گر یند ا ردی زندانبان ا ند می فت، لیل ه ار سته و شایش ابد. ضرت مام عفر صادق رماید: یدن زندانبان .ر<a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>aون عروف ست، لاصی افتن عاقبتِ یکو اشد. ون جهول ود، لیل وری غم ندوه ست. زندان ه <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یدن ور بلا ست زمایش ردن وستان رم ردنِ شمنان. گر یند ر زندان د زود یرون مد، لیل ه داوند ه تمامی یابد.p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب زندان شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

خواب دیدم به دست قانون گرفتار شدم تعبیر , آزادی زندانی حواب , تعبیر خواب زندان , خواب زندان

تعبیر خواب زندان گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات